0
Ostoskorisi on tyhjä

Lupa-asiat

– kuolleiden eläinten hallussapito

Päivitetty 24.8.2020

Kuolleiden eläinten hallussapidosta on Suomessa säädetty useita eri lakeja. Metsästyslaki  (28.6.1993/615) säätää mitkä eläimet ovat riistalajeja ja mitkä rauhoittamattomia nisäkäs- ja lintulajeja. Muut kuin tähän listaukseen kuuluvat linnut ja nisäkkäät ovat siis automaattisesti rauhoitettuja, lukuunottamatta haitallisiksi vieraslajeiksi listattuja lajeja, jotka ovat niinikään rauhoittamattomia (Vieraslajilainsäädäntö 1709/2015 ja 704/2019).


Riistaeläimiä ovat:

  1. villikani, metsäjänis, rusakko, orava, euroopanmajava, kanadanmajava, susi, tarhattu naali, kettu, karhu, mäyrä, kärppä, hilleri, saukko, näätä, ahma, ilves, itämeren norppa, kirjohylje, halli, villisika, kuusipeura, saksanhirvi, japaninpeura, metsäkauris, hirvi, valkohäntäpeura, metsäpeura ja mufloni; sekä
  2. kanadanhanhi, merihanhi, metsähanhi, heinäsorsa, tavi, haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, punasotka, tukkasotka, haahka, alli, telkkä, tukkakoskelo, isokoskelo, riekko, kiiruna, pyy, teeri, metso, peltopyy, fasaani, nokikana, lehtokurppa ja sepelkyyhky.

Haitalliset vieraslajit: minkki, piisami, supikoira.


Rauhoittamattomia eläimiä ovat:

  1. metsämyyrä, vesimyyrä, kenttämyyrä, peltomyyrä, lapinmyyrä, isometsähiiri, isorotta ja kotihiiri; sekä
  2. korppi (poronhoitoalueella), varis, harakka, naakka, harmaalokki, merilokki, kesykyyhky ja räkättirastas.

Villiintyneeseen kissaan sovelletaan, mitä rauhoittamattomista eläimistä säädetään.

Jos kenelläkään ei ole metsästysoikeutta tai pyyntilupaa riistaeläimeen, kuolleena tavattua riistaeläintä ei saa ottaa haltuun, ellei jäljempänä toisin säädetä.

Lisäksi metsästysasetus (12.7.1993/666) säätelee Riistaeläinten kauppaa seuraavasti (27.11.1998/869):

Suomessa metsästetyn kanadanhanhen, metsähanhen, heinätavin, allin, telkän, tukkakoskelon, isokoskelon, pyyn, teeren ja metson samoin kuin niiden tunnistettavien osien tai niistä valmistettujen tuotteiden kauppa on kielletty.

Luonnonsuojelulain  (20.12.1996/1096) 40§ mukaan kuolleena tavattua rauhoitettua eläintä ei saa ottaa haltuun. Sellainen eläin voidaan kuitenkin toimittaa valtion tutkimuslaitokselle tutkittavaksi kuolinsyyn toteamiseksi.

Joissain tapauksissa Ely-keskus voi myöntää hallussapitoluvan rauhoitetulle eläimelle. Lupaa anotaan suoraan varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Ympäristöhallinnon verkkosivuilta löytyvän tiedon mukaan kuolleena tavattua rauhoitettua eläintä ei saa ottaa haltuun (luonnonsuojelulain 40§). Se voidaan kuitenkin ottaa talteen ja luovuttaa Luonnontieteelliselle keskusmuseolle, muulle luonnontieteelliselle museolle, laitokselle tai korkeakoululle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luvalla se voidaan luovuttaa muullekin taholle. Yleensä harvinaiset eläimet luovutetaan museoille tai laitoksille tutkimus- tai opetustarkoituksiin.

Luontodirektiivin liitteessä IV mainittujen eläin- ja kasvilajien ja Suomessa luonnonvaraisina esiintyvien lintulajien hallussapito-, kuljetus- ja vaihdantalupia voidaan myöntää kuitenkin vain tiukasti määritellyillä perusteilla, jotka ilmenevät luontodirektiivin 16 (1) artiklasta ja lintudirektiivin 9 artiklasta. Lupaviranomainen on Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Poikkeuksena ovat kuolleena tavatut riistaeläimet, jotka on mainittu metsästylain 5 §:ssä. Riistaeläinten luvista vastaa Suomen riistakeskus.